Skuteczność
i zaangażowanie
w Twojej sprawie

ERGO legal to:

Usługi

Zapewniamy pełen zakres usług prawnych w ramach prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, 
w szczególności w następujących obszarach:

 • przygotowywanie umów spółek cywilnych
 • przygotowywanie umów spółek osobowych (tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej),
 • przygotowywanie umów spółek kapitałowych (tj. spółki z ograniczona odpowiezialnością, spółek akcyjnych),
 • rejestracja spółek osobowych i kapitałowych w KRS,
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych (tj. dot. m.in. zmiany umowy spółki, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiany przedmiotu działalności spółki, zmiany właścicielskie, w tym występowanie ze spółki oraz przyjmowanie nowych wspólników do spółki, a także przygotowywanie uchwał wspólników i innych organów spółki),
 • rejestracja zmian w KRS,
 • asystowanie przy podpisywaniu dokumentów u notariusza,
 • reprezentowanie wspólników lub/i członków organów na ZZW i NZW,
 • przygotowywanie protokołów ze zgromadzeń wspólników lub organów spółek,
 • negocjowanie, redagowanie umów handlowych,
 • prowadzenie sporów dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek z tytułu zobowiązań cywilnych, publicznoprawnych, pracowniczych i korporacyjnych oraz odpowiedzialności członków organów spółek na gruncie prawa karnego;
 • prowadzenie szkoleń u klienta dotyczących prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego.
 • prowadzenie sporów sądowych, związanych z bieżącą biznesową, pracowniczą czy finansową działalnością klienta.
 • tworzenie regulaminów sklepów internetowych i innych dokumentów
 • dochodzenie roszczeń, w tym zapłaty
 • sporządzanie umów 
 • przygotowanie polityk prywatności oraz cookies 
 • ochrona prawna produktu
 • dokonanie analizy umowy pod kątem weryfikacji roszczeń,
 • reprezentacja i sporządzanie pism przedsądowych, 
 • prowadzenie procesów sądowych przeciwko bankom,
 • wyjaśnienie przed sądem wszystkich spornych kwestii,
 • uzyskanie prawomocnego orzeczenia w sprawie umowy kredytowej we frankach,
 • analiza dot. możliwości złożenia wniosku o upadłość konsumencką,
 • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o upadłość konsumencką,
 • reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym właściwym
 •  
 • weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • weryfikowanie i negocjowanie umów przedwstępnych,
 • weryfikowanie i negocjowanie umów deweloperskich,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów darowizny nieruchomości,
 • przygotowywanie umów dożywocia,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu, użyczenia, dzierżawy i innych
 • reprezentowanie w sporach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu wad nieruchomości, 
 • reprezentowanie w sporach sądowych dot. dochodzenia roszczeń o zapłatę czynszu i innych należności z tytułu umów najmu, o zapłatę odszkodowania za nienależyte wykonanie umów, w tym za zniszczenia, dewastacje, a także odzyskanie kaucji, o wydanie lokalu, o eksmisję,
 • podział nieruchomości
 • opiniowanie, redagowanie i negocjowanie umów w procesach budowlanych,
 • negocjowanie i redagowanie umów o roboty budowlane,
 • ocena ryzyka oraz analizowanie umów pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem,
 • reprezentowanie w procesach sądowych zamawiających, wykonawców a także podwykonawców,
 • składanie wniosków o wypłatę odszkodowania i reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami,
 • reprezentowanie w sporach sądowych dot. dochodzenia roszczeń o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w wypadkach komunikacyjnych, zdarzeniach losowych i innych, 
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej,
 • przygotowywanie i redagowanie wewnętrznych dokumentów u pracodawców, w szczególności regulaminów pracy, regulaminów płacy, zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminu Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych,
 • przygotowywanie i redagowanie umów o pracę, w tym także klauzul dot. zakazu konkurencji, wyłączności, poufności itp.,
 • reprezentowanie pracownika w procesie sądowym w przedmiocie prawa pracy, tj. o zapłatę wynagrodzenia, o zapłatę za nadgodziny, o odprawę, o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o wydanie świadectwa pracy, o odszkodowanie za wypadek przy pracy, 
 • reprezentowanie pracodawcy w procesie sądowym w przedmiocie prawa pracy, tj. o wydanie świadectwa pracy, o odszkodowanie za wypadek przy pracy,  o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o ustalenie stosunku pracy,
 • reprezentowanie pracodawcy w sporach z pracownikami na tle mobbingowym i dyskryminacyjnym,
 • ochrona rodzicielstwa,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, w tym opiniowanie dokumentów wewnątrzzakładowych między innymi polityki bezpieczeństwa BHP,
 • reprezentowanie przed Państwową Inspekcją Pracy, ZUS, 
 • pomoc w przeprowadzeniu zwolnień grupowych,
 • przygotowywanie dokumentów pracowniczych, takich jak wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem, wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • reprezentowanie klientów przed mediatorem, 
 • prowadzenie negocjacji,
 • przygotowywanie i redagowanie planów rodzicielskich,
 • prowadzenie korespondencji przedsądowej pomiędzy rodzicami,
 • reprezentowanie rodziców w sprawach o kontakty, o ustalenie miejsca zamieszkania, o ustalenie władzy rodzicielskiej,
 • reprezentowanie w sprawach o alimenty, o podwyższenie czy obniżenie alimentów,
 • reprezentowanie w sprawach o rozwód, o separację,
 • prowadzenie spraw o podział majątku, o ustalenie nierównych udziałów, o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków, a także z majątku osobistego na majątek wspólny,
 • ustalenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczna,
 • analizowanie, co wchodzi w skład majątku wspólnego lub osobistego małżonków,
 • prowadzenie spraw o rozliczenie konkubinatu,
 • umowy kohabitacyjne
 • udzielanie porad prawnych dot. sposobu dziedziczenia, możliwości spadkobiercy co do przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku,
 • pomoc w ustaleniu kręgu spadkobierców,
 • sprawy o uznanie niegodnego dziedziczenia,
 • prowadzenie spraw o dział spadku.
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku i innych roszczeń związanych z prawem spadkowym
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej, samorządowej, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym we wszelkiego rodzaju sprawach administracyjnych.
 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych w zakresie bieżącej obsługi prawnej,
 • reprezentowanie przed organami administracji samorządowej w przedmiocie zapłaty, ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • reprezentowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie zapłaty, ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • weryfikacja dokumentacji postępowania
 • bieżąca obsługa prawna inwestycji
 • wsparcie wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych
 • sporządzanie środków ochrony prawnej, w tym odwołania
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

 

 • analiza umowy o dofinansowanie projektu, 
 • bieżąca obsługa prawna i nadzór prawny nad inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
 • sporządzanie środków ochrony prawnej w sprawach korekt finansowych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji instytucji pośredniczących,
 • sporządzanie opinii prawnych
 • redagowanie i negocjowanie umów transportowych,
 • redagowanie i negocjowanie umów spedycyjnych,
 • dochodzenie roszczeń na podstawie Konwencji CMR i prawa przewozowego,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • reprezentowanie przed organami ścigania,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach karnych, tj. w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi
 • prowadzenie postępowań przed Sądem Najwyższym,
 • prowadzenie postępowań przed sądami arbitrażowymi,
 • prowadzenie postępowań przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi
 • prowadzenie postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • redagowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów (zarówno rozporządzających jak i zobowiązujących, w szczególności umów zlecenia, umów o dzieło, umów dostawy, umów pożyczki, umów leasingu umów agencyjnych, umów ubezpieczenia, umów przechowanie),
 • weryfikowanie umów pod kątem zbadania potencjalnych ryzyk dla klienta związanych z jej zawarciem ,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach mediacyjnych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach ugodowych, redagowanie treści ugody,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach negocjacyjnych.

Prawnicy, na których możesz liczyć

Prawnicy ERGO legal to nie tylko eksperci z zakresu prawa. To osoby, którym możesz zaufać i powierzyć swoją sprawę

seweryn purolczak

Seweryn Purolczak
radca prawny

Karolina
Węgrzyn-Purolczak
radca prawny

Aktualności